Oficjalna strona Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy
Strona Główna · Strefa Rodzica · E-dziennik · Plan lekcji · Wykaz podręczników · e-Podręczniki · Kontakt · Facebook · Logowanie14 Listopad 2019 15:12
Nawigacja
Strona Główna
Lokalizacja Gimnazjum
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy Niepedagogiczni
Dokumenty Szkoły
Informacje szkolne
Strefa Rodzica
Ubezpieczenie NNW
Misja i wizja gimnazjum
Historia Gimnazjum
Galeria
Certyfikaty
Archiwum
Poczta
Linki

Egzamin gimnazjalny

DBI

Cyfrowobezpieczni.pl

Kącik językowy

Kącik zdrowia

Misja i wizja gimnazjum
„...Dalej młody człowieku,
odwagi tak idzie się do gwiazd...”

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Słupcy
Szkołą na miarę XXI wieku... ... ... .

Misja szkoły

Celem nadrzędnym pracy dydaktyczno-wychowawczej jest:
1. Wszechstronny rozwój uczniów, wyposażenie wszystkich uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im osiągnięcie sukcesu w dalszej drodze edukacyjnej oraz w życiu  na miarę swoich możliwości - („uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia" bowiem umiejętność uczenia się jest w gospodarce rynkowej kluczem do samorealizacji i sukcesu)
2. Wykształcenie u uczniów zasad etycznych  będących  kompasem w podejmowaniu wyzwań współczesności, by odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie wielokulturowym w Europie i być otwartym na zmieniający się nieustannie świat. 

Każdy uczeń naszego gimnazjum rozwija  w sobie pewien zbiór ogólnych cech aby:

wiedzieć i zrozumieć (przyswoić ze zrozumieniem  określony w podstawie programowej zasób wiadomości, by móc korzystać z możliwości jakie stwarza  edukacja przez całe życie),
działać: rozwijać kompetencje kluczowe takie jak:
- porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym,
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
- kompetencje informatyczne.
- umiejętność uczenia się.
- kompetencje społeczne i obywatelskie.
- inicjatywa i przedsiębiorczość
- świadomość ekspresji kulturalnej,
by  przygotować uczniów do rozwiązywania rzeczywistych życiowych  problemów.      
żyć wspólnie: realizować solidarnie wspólne projekty z innymi i dla innych,
być: zabiegać o pełnię rozwoju osobistego, by stać się człowiekiem mądrym, uczciwym i odpowiedzialnym za siebie i innych.

Wizja rozwoju gimnazjum bazuje na wartościowych, dotychczasowych dokonaniach szkoły i czerpie z wyzwań przyszłości, aby stać się szkołą na miarę XXI wieku, w myśl motto:
- rozwijać to co najlepsze,
- usprawniać to co wdrożone i w praktyce sprawdzone,
- mierzyć się z wyzwaniami przyszłości wykorzystując dostępne współcześnie środki (otwartość na zmiany),
- wsłuchiwać się w mądre głosy wszystkich stron społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie,  rodzice) z otwartością na inicjatywy w celu wspólnego wypracowania jak najlepszych rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych zawartych w koncepcji pracy szkoły

Koncepcja pracy naszej szkoły urzeczywistnia wszelkie starania kadry pedagogicznej służące wszechstronnemu  rozwojowi uczniów w bezpiecznym i przyjaznym środowisku nauki. Koncepcja pracy szkoły zawiera wypracowane przez radę pedagogiczną wspólnie z rodzicami po uwzględnieniu wniosków i  inicjatyw społeczności uczniowskiej działania w poszczególnych dziedzinach. przyjmowane każdorazowo na  kolejny rok szkolny.

Zgodnie z  misją i wizją rozwoju szkoły w koncepcji pracy  przyjęte są działania w następujących dziedzinach:

I. Tradycja i obrzędowość i społeczna integracja szkoły.
Realizacja zadań zawartych w ceremoniale szkoły (uroczystości szkolne związane z ważnymi wydarzeniami i rocznicami)   

II. Poprawa  jakości pracy szkoły:
1. Kształtowanie i doskonalenie naturalnych predyspozycji talentów i zdolności uczniów w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, poprzez udział uczniów w konkursach i prezentowanie wytworów pracy uczniów w myśl motta” Każdy człowiek ma wielkie możliwości musi je tylko odkryć”,
2. Dążenie do coraz to lepszych efektów kształcenia poprzez  systematyczne diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych uczniów oraz ciągłe doskonalenie stosowanych przez nauczycieli metod nauczania i oceniania.
W procesie kształcenia jasno określone cele ukierunkowane są na wszechstronny rozwój uczniów. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne.
Wprowadzane są innowacyjne metody pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia.
Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się i daje szansę każdemu uczniowi na indywidualny rozwój.  

III. Troska o  środowisko naturalne, o bezpieczne i przyjazne środowisko nauki w szkole.  
Wszyscy zabiegamy o estetykę pomieszczeń, szkoły, terenu szkoły. Podejmujemy proponowane przez innych inicjatywy proekologiczne.

IV. Troska o zdrowie,  kulturę, kulturę fizyczną, bezpieczeństwo i higienę pracy.
Promowanie zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych,  dbałość o kulturę słowa, dbałość o wygląd, sprawność  fizyczną i aktywny wypoczynek. Systematyczne monitorowanie  i podejmowanie się zadań służących podniesieniu poczucia bezpieczeństwa w szkole.

V. Kształtowanie postawy obywatelskiej, patriotycznej, proeuropejskiej, humanitarnej
Realizacja projektów pod hasłem „Z demokracją na Ty”, podejmowanie się działalności charytatywnej, (Caritas i SU). Reprezentowanie społeczności gimnazjum w uroczystościach miejskich, przygotowywanie wspólnych przedsięwzięć.

VI. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły. 
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w sferach edukacyjnej, wychowawczej i socjalnej, organizacja ppp. Realizacja założeń programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, upowszechnianie wartości i norm obowiązujących w szkole, przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów. Poradnictwo zawodowe. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

VII. Wychowanie przez sztukę
Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną, filmową ,literacką ,muzealną i sakralną
Wyjazdy na wycieczki edukacyjno-krajoznawcze.

VIII. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym (do tej pory promocja szkoły).
Współpraca z organem prowadzącym i instytucjami lokalnymi, w tym  promocja szkoły.

IX. Zarządzanie i organizacja.
Sfera organizacyjna (prawo oświatowe i wewnątrzszkolne), nadzór pedagogiczny, współpraca z nauczycielami, poprawa bazy szkoły.

Wartości i normy obowiązujące w szkole:

Wartości
- wiedza
- bezpieczeństwo
- zdrowie
- odpowiedzialność
- uczciwość
- szacunek
- kultura osobista (mowa, dbałość wygląd)
- kreatywność (zaangażowanie)
- asertywność
- otwartość

Obowiązujące normy:
- pielęgnujemy tradycje, obrzędowość i społeczną integrację szkoły,
- troszczymy się o środowisko naturalne, bezpieczne i przyjazne środowisko nauki,
- dbamy o estetykę pomieszczeń i terenu szkoły,
- troszczymy się o zdrowie,kulturę fizyczną, bezpieczeństwo i higienę pracy,
- kształtujemy postawy obywatelskie, patriotyczne, proeuropejskie i humanitarne,
- szanujemy poglądy innych, odmienność postaw i wyznania,
- relacje w społeczności oparte są na szacunku, kulturze słowa, uczciwości i odpowiedzialności.


Strona SP3 w Słupcy

Samorząd Uczniowski

Gazetka Mikołajek

Szkolne Sukcesy

Wyniki konkursów

Strefa rodzica

Filmoteka